Statut

Članak 40.

Savez vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Naredbodavci za izvršenje financijskog plana su predsjednik, izvršni direktor i potpredsjednik. Predsjednik može ovlastiti za potpisivanje dokumenata i druge osobe iz redova članova Upravnog odbora.

Članak 41.

Za svoje obveze Savez odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članice Saveza i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Saveza.
Nad Savezom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Članak 42.

Savez i osobe ovlaštene za zastupanje Saveza za štetu učinjenu u Savezu ili Saveza prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

IX.         STRUČNA SLUŽBA

Članak 43.

Za obavljanje stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Saveza, njegovih tijela i radnih skupina, na temelju natječaja osniva se stručna služba s potrebnim brojem zaposlenika.
Međusobna prava, obveze i odgovornosti zaposlenika Stručne službe Saveza uređuju se Pravilnikom o radu kao i ugovorom o radu, koji zaključuju zaposlenici Stručne službe i ovlaštena osoba Saveza kao predstavnik poslodavca.
Na temelju odluke Upravnog odbora Saveza, može se dogovorno s drugim udrugama civilnog društva organizirati zajednička stručna služba za obavljanje pojedinih ili svih stručnih poslova Saveza.

Izvršni direktor

Članak 44.

Na čelu stručne službe je rukovoditelj – izvršni direktor. Izvršnog direktora bira Upravni odbor Saveza među stručnim suradnicima zaposlenima u stručnoj službi.
Mandat izvršnog direktora traje 4 godine i izabrana osoba može biti ponovno birana na tu dužnost.

Članak 45.

Izvršni direktor Saveza provodi zaključke Skupštine i Upravnog odbora, rukovodi radom Stručne službe, koordinira proces rada, upravlja ljudskim resursima te sudjeluje u radu sjednica svih tijela Saveza, priprema materijale za sjednice, pomaže predsjedniku i tijelima Saveza u izvršavanju zaključaka i odluka.
Izvršni direktor zastupa Savez u redovnom tijeku poslovanja Saveza, s izuzetkom  poslova kojima bi Savez stjecao nova prava i obveze, osim ako ga za to ne ovlasti predsjednik, Upravni odbor ili Skupština.
Izvršni direktor svoju dužnost obavlja profesionalno.
Za svoj rad izvršni direktor odgovoran je Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku.

X.           PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 46.

Savez prestaje radom odlukom Skupštine ili ukoliko se ispune zakonske pretpostavke.
Odluka Skupštine o prestanku rada Saveza donosi se dvotrećinskom većinom ukupnog broja predstavnika Skupštine.
U odluci o prestanku postojanja Skupština mora imenovati likvidatora koji će provesti postupak likvidacije. Tom se odlukom odlučuje i o načinu provođenja likvidacijskog postupka, osobi ovlaštenoj za provedbu postupka likvidacije, visini naknade za likvidatora, načinu izvješćivanja Skupštine o postupku likvidacije te opozivu likvidatora.

Članak 47.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član iz redova članica Saveza.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 48.

U slučaju prestanka rada Saveza, nakon namirenja eventualnih potraživanja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, sva preostala imovina predaje se njegovim punopravnim članicama zatečenim u popisu članica na dan prestanka rada u ravnomjernim dijelovima.
Neutrošena financijska sredstva koja je Savez primio iz javnih izvora, sukladno odredbama Zakona o udrugama, vratit će se u proračun iz kojeg su dodijeljena.
Iznimno, ukoliko se preostala imovina saveza u slučaju njenog prestanka, ne bi mogla prenijeti u vlasništvo pravnih osoba iz stavka prvog ovog članka, imovina postaje vlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem je području sjedište Saveza.

XI.         PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način propisan za njegovo donošenje.
Poticaj za izmjene i dopune Statuta može dati Upravni odbor i svaka članica Saveza.
Upravni odbor je ovlašten, u slučaju izmjena i dopuna Statuta, utvrditi njegov pročišćeni tekst, izmjene akata i dokumenata na koje se primjenjuju izmjene u statutu kao i uskladiti Statut s nomotehničkim i jezičnim principima, ukoliko to zahtjeva nadležno državno tijelo.

Članak 50.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Saveza.

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja rješenja nadležnog tijela uprave o upisu promjene Statuta u registar udruga, čime prestaje važiti Statut donesen na zasjedanju Skupštine Saveza dana 21. ožujka 2013. godine u Zagrebu.

Predsjednik
mr. sc. Rafael Pejčinović