Statut

III.         ČLANSTVO U SAVEZU

Članak 12.

Članstvo u Savezu može biti:

 • punopravno
 • pridruženo

Punopravnim članicama Saveza mogu postati udruge koji ispunjavanje sljedeće uvjete:

 • djeluju na području općina, gradova i županija na području Republike Hrvatske,
 • registrirane su i aktivno rade najmanje tri godine,
 • okupljaju relevantan broj članova koje zastupaju obzirom na područje na kojem djeluju,
 • posjeduju službeni prostor za rad Udruge,
 • posjeduju osnovnu opremu za rad  – osnovnu uredsku opremu, telefonsku liniju, računala s pristupom Internetu te službenu adresu elektronske pošte.

Udruživanje udruga u Savez je dragovoljno, s tim da se pod jednakim uvjetima mogu udruživati:

 • udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, sa svojstvom pravne osobe,
 • druge srodne udruge osoba s invaliditetom sa svojstvom pravne osobe, koje rade na istom ili sličnom programu na svom teritoriju, ali u svom sastavu su dužne imati sekciju osoba s cerebralnom i dječjom paralizom s posebno izdvojenom evidencijom članova s cerebralnom i dječjom paralizom i jedino član te sekcije može biti predstavnik u Skupštini Saveza.

Pridruženim članicama Saveza mogu postati udruge koje:

 • ne ispunjavaju uvjete za punopravno članstvo,
 • provode programske aktivnosti od posebnog interesa za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • djeluju na području općina, gradova i županija na području RH.

Pridružene članice imaju pravo sudjelovanja u radu Skupštine bez prava odlučivanja i izbora u Skupštinu i tijela Skupštine.
Popis članica vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o nazivu udruge, osobni identifikacijski broj udruge (OIB), datum osnivanja udruge, datum upisa udruge u Registar udruga Republike Hrvatske, kategorija članstva udruge, a može sadržavati i druge podatke propisane Bazom podataka Saveza i Zakonom o udrugama.

Članak 13.

Članstvo u udrugama članicama mora biti zasnovano na dragovoljnosti, solidarnosti i jednakosti, bez obzira na rasu,  spol, vjeroispovijest, narodnost, etničku pripadnost, političko ili drugo uvjerenje, socijalno podrijetlo ili imovno stanje, a ono može prestati istupanjem, isključenjem, smrću ili zbog prestanka postojanja udruge.
Prava i obveze članstva, način njihovog rada i prestanak članstva pobliže se uređuje statutom udruge članice, koji mora biti usuglašen sa Statutom Saveza.
Udruge članice Saveza dužne su voditi ažurnu evidenciju svog članstva i podatke o tome dostavljati Savezu.

Članak 14.

Punopravne članice Saveza dužne su plaćati članarinu.
Visina članarine utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom, koja se upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje.
Članarina se u pravilu određuje i plaća u godišnjem iznosu.

IV.        PRAVA I DUŽNOSTI ČLANICA

Članak 15.

Članice su u svom radu samostalne, a putem Saveza koordinirano obavljaju poslove i zadatke od zajedničkog interesa, sukladno zakonima i odredbama ovog Statuta.

Članak 16.

Prava članica su:

 • biranje i opozivanje predstavnika u Skupštini Saveza,
 • traženje potpore i stručne pomoći Saveza pri rješavanju programskih zadataka,
 • traženje stručne pomoći Saveza pri rješavanju teškoća u svom radu,
 • iniciranje, predlaganje i  pokretanja akcija od zajedničkih interesa,
 • sudjelovanje u kreiranju i realiziranju programa međunarodne suradnje Saveza,
 • informiranje o radu tijela Saveza i o pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 17.

Obveze članica su:

 • izvršavanje dogovorenih programa, projekata, odluka i zaključaka tijela Saveza,
 • izvršavanje zadataka od zajedničkog interesa,
 • ostvarivanje prava osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • pridonošenje unapređivanju kvalitete življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih obitelji,
 • senzibiliziranje i informiranje okoline za pitanje osoba s cerebralnom i dječjom paralizom odnosno, osoba s invaliditetom u širem smislu,
 • podnošenje godišnjih planova rada i izvješća o radu i financijskom poslovanju,
 • sudjelovanje u promidžbenoj i tiskovnoj aktivnosti Saveza,
 • redovito plaćanje članarine,
 • pribavljanje financijskih sredstava za zajedničke programe/projekte,
 • usklađivanjem statuta djelovati sukladno ciljevima Saveza,
 • poštivanje Etičkog kodeksa Saveza,
 • zaštita i promicanje ugleda Saveza,
 • redovito prisustvovanje sjednicama Skupštine i drugih tijela Saveza.

Članak 18.

Članstvo udruge u Savezu može prestati:

 • na temelju pismenog zahtjeva članice,
 • prestankom djelovanja članice,
 • isključenjem zbog kršenja odredaba ovog Statuta i Etičkog kodeksa Saveza o čemu odluku donosi Upravni odbor Saveza,
 • zbog duže bezrazložne neaktivnosti i prekida veza članice sa Savezom,
 • ako članica ili njeni članovi svojim postupcima i ponašanjem nanose štetu Savezu i njenom ugledu,
 • zbog ne plaćanja članarine više od dvije godine za redom, uz prethodnu opomenu.

Odluku o isključenju članice iz Saveza donosi Upravni odbor.
Predstavnik članice ima pravo sudjelovati na sjednici Upravnog odbora kada se odlučuje o njezinom članstvu u Savezu.
Protiv odluke o isključenju članice iz Saveza može se uložiti prigovor Skupštini Saveza.
Odluka Skupštine je konačna.
Članstvo u Savezu prestaje ako tijelo državne uprave nadležno za registraciju udruge utvrdi prestanak rada udruge ili donese odluku o njenom brisanju iz registra udruga.

Članak 19.

Za izuzetna postignuća u radu Saveza i na unaprjeđenju skrbi o osobama s cerebralnom i dječjom paralizom Savez svojim članicama, suradnicima, javnim djelatnicima i donatorima može dodijeliti priznanja u obliku nagrada i zahvalnica.
Odluku o dodjeli priznanja članicama i suradnicima donosi Upravni odbor.

V.          USTROJSTVO I TIJELA SAVEZA

Članak 20.

Tijela Saveza su:

 • Skupština,
 • Predsjednik,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Etičko povjerenstvo.

Sva tijela Saveza izabiru se na Izbornoj Skupštini Saveza. Mandat svih tijela traje četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Svakom predstavniku u Skupštini i njenim tijelima može i prije određenog roka prestati mandat u slučajevima ostavke, opoziva ili smrti. U tom slučaju udruga čiji je on predstavnik bira drugu osobu a ukoliko se radi o članu Upravnog ili Nadzornog odbora, postupak je isti kao i na Izbornoj skupštini.