O nama

Djevojka u kolicima s asistenticom

Vizija

Savez kvalitetnih i održivih udruga članica koje osiguravaju aktivno sudjelovanje osoba s cerebralnom i dječjom paralizom u svakodnevnom životu

Misija

Osigurati jednake mogućnosti osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i osnažiti udruge članice kao pružatelje socijalnih usluga kroz senzibilizaciju javnosti, zastupanje, edukaciju i informairanje

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, sa sjedištem u Zagrebu (skraćeno HSUCDP) je nestranačka, dobrovoljna i neprofitabilna udruga za promicanje zajedničkih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, humanitarnih, informacijskih, sportskih, rekreacijskih i drugih interesa, bez namjere stjecanja dobiti, udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom. Vrijednosti i principi djelovanja Otvorenost prema novim idejama i znanjima. Tradicija postojanja Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize. Raznolikost udruga članica. Diseminacija znanstvenih spoznaja i postignuća iz područja tretmana CP. Ciljna skupina Udruge članice Saveza i osobe s cerebralnom i dječjom paralizom. Članice HSUCDP djeluju prema vlastitim pravilima. Pravila ne mogu biti u nesuglasju s odredbama Statuta HSUCDP. Osnovni ciljevi HSUCDP su:
 • promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • promicanje samozastupanja, neovisnog življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom te socijalnog modela invalidnosti,
 • praćenje primjene međunarodnih i nacionalnih akata i ostalih propisa koji se odnose na prava i status osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • suradnja, informiranje, osnaživanje i edukacija članica Saveza te zagovaranje zajedničkih interesa od značaja za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • suradnja s državnim tijelima, resornim ministarstvima, institucijama, lokalnom, područnom i  regionalnom upravom, te organizacijama civilnog društva u pitanjima od značenja za rješavanje problematike osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • stvaranje uvjeta za razvoj i izvođenje  socijalnih usluga namijenjenih osobama s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • praćenje i izučavanje stanja i potreba osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • unapređivanje socijalne i zdravstvene skrbi, rehabilitacije, odgoja i obrazovanja, osposobljavanja, zapošljavanja i uključivanja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom u život zajednice,
 • praćenje i predstavljanje postignuća na području prevencije, rehabilitacije i skrbi o osobama s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje znanstveno-istraživačkog rada o osobama s cerebralnom i dječjom paralizom, poticanje i razvijanje međunarodne suradnje radi ostvarivanja ciljeva koje zagovara Savez
  Ove ciljeve HSUCDP će ostvarivati kroz sljedeće zadatke:
 • predlaganje novih te izmjena i dopuna postojećih zakona i donošenje novih propisa u korist osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih obitelji,
 • koordiniranje, dogovaranje, usmjeravanje s članicama Saveza u ostvarivanju specifičnih prava osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i predlaganje aktivnosti od zajedničkog interesa,
 • praćenje, poticanje i usmjeravanje djelovanja članica i pomaganje u njihovom  svakodnevnom radu  i rješavanju specifičnih teškoća,
 • poticanje inovatorstva i korištenje novih tehnologija u podizanju kvalitete življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • priređivanje kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija,
 • osnivanje i sudjelovanje u radu tijela za praćenje, izučavanje i predlaganje mjera važnih za ostvarivanje prava i poboljšanje kvalitete življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • suradnja sa stručnjacima, ustanovama, organima i službama na poslovima od interesa za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • provedba aktivnosti koje se odnose na informiranje i osvještavanje javnosti o cerebralnoj i dječjoj paralizi i specifičnostima osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • izdavanje glasila i publikacija te osiguranje vidljivosti rada Saveza i propagiranje njegovih zadataka i ciljeva kroz tiskane i elektroničke medije,
 • prikupljanje, obrada i objava podataka, analiza stanja i potreba osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • organiziranje   edukacija, stručnih i informativnih skupova,
 • organiziranje raznih oblika odmora i rekreacije,  rehabilitacije, zabave i susreta,
 • razvijanje i pružanje socijalnih usluga i izvaninstitucionalnih oblika skrbi namijenjenih osobama s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje cjeloživotnog učenja i strukovnog obrazovanja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje zapošljavanja i poduzimanjem mjera za olakšavanje pristupa tržištu rada osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • razmjena iskustava,  informacija i provedba zajedničkih aktivnosti s organizacijama civilnog društva,
 • sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i provedba aktivnosti od zajedničkog interesa,
 • osnivanje zadruga, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u svrhu prikupljanja sredstava za rad na ostvarivanju ciljeva Saveza te promoviranje zapošljavanja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje mjera i radnji na otklanjanju i sprečavanju komunikacijskih i graditeljskih prepreka koje ometaju ili potpuno onemogućavaju dostupnost objektima i sadržajima življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • obavljanje i drugih poslova od koristi za Savez i članice.
HSUCDP ima svojstvo pravne osobe, a predstavljju ga i zastupaju predsjednik i izvršni direktor. HSUCDP je upisan u Registar udruga RH. Za ostavarivanje svojih ciljeva i zadaća HSUCDP osigurava sredstva od:
 • dotacija iz državnog proračuna i fondova
 • donacija fundacija
 • dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih osoba
 • obavljanja dopuštenih djelatnosti
 • priloga članica
 • drugih izvora
Skip to content