Statut

Članak 30.

Upravni odbor:

 • rukovodi radom Saveza između saziva Skupštine, provodi njene odluke, donosi financijski plan prihoda i rashoda, usvaja završni račun Saveza i o tome podnosi izvješće Skupštini;
 • o svom radu podnosi izvješće Skupštini;
 • priprema sjednice Skupštine i utvrđuje prijedlog izmjene i dopuna Statuta i drugih akata iz nadležnosti Skupštine;
 • usvaja izvještaje o financijskom poslovanju Saveza,
 • predlaže visinu  članarine;
 • predstavlja Skupštinu i Savez pred nadležnim državnim i upravnim tijelima;
 • operacionalizira program rada i aktivnosti Saveza;
 • prati, analizira i razmatra probleme osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih obitelji, primjenu propisa na području prevencije invalidnosti, pravne i ekonomske zaštite te inicira i predlaže nadležnim tijelima izmjene i dopune propisa i drugih mjere radi otklanjanja uočenih nedostataka u zaštiti osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • usklađuje i organizira suradnju u zajedničkim akcijama s udrugama osoba s cerebralnom i dječjom paralizom na području Republike Hrvatske;
 • organizira i provodi suradnju s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima državne uprave nadležnim za djelatnosti od značaja za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom  i njihovih udruga;
 • donosi odluke i druge mjere radi organiziranja i funkcioniranja stručne službe Saveza;
 • imenuje članove komisija i drugih radnih tijela Saveza, te prati i usklađuje njihov rad;
 • odlučuje o potrebi izmjene adrese sjedišta Saveza i poduzima s tim u svezi odgovarajuće mjere;
 • odlučuje o odabiru i korištenju amblema;
 • u slučaju neaktivnosti udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom poduzima mjere za njihovo aktiviranje;
 • donosi odluke o udruživanju ili razdruživanju Saveza u nacionalnim i međunarodnim organizacijama;
 • predlaže Skupštini primanju udruga u članstvo Saveza na temelju podnesene dokumentacije;
 • donosi odluku o primanju udruga u pridruženo članstvo na temelju podnesene dokumentacije;
 • na prijedlog Etičkog povjerenstva donosi stegovne mjere u slučaju kršenja odredbi ovog Statuta i Etičkog kodeksa;
 • donosi odluku o isključivanju članice radi kršenja odredbi Statuta i Etičkog kodeksa;
 • utvrđuje potrebe i mogućnosti Saveza za obavljanjem gospodarskih i drugih djelatnosti Saveza;
 • donosi Pravilnik o radu;
 • utvrđuje prijedloge akata i drugih dokumenata koje donosi Skupština;
 • odlučuje o dodijeli priznanja članicama i fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za postignuća Saveza;
 • obavlja i druge poslove i zadatke koji se odnose na planove i programe aktivnosti Saveza.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju predsjedniku i Skupštini Saveza.

Nadzorni odbor

Članak 31.

Skupština iz redova svojih predstavnika na prijedlog predsjednika bira Nadzorni odbor od tri člana i tri zamjenika.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi na konstituirajućoj sjednici.

Članak 32.

Nadzorni odbor, sukladno zakonu i drugim propisima i općim aktima, nadzire materijalno i financijsko poslovanje Saveza.
Pregled poslovanja obavlja se prema potrebi, a obvezno jednom godišnje, o čemu pismeno izvještava Upravni odbor koji ga upućuje Skupštini.

Etičko povjerenstvo

Članak 33.

Etičko povjerenstvo je tijelo Saveza s dužnostima nadzora i poštivanju odredbi Statuta i Etičkog kodeksa, te predlaganja Upravnom odboru mogućih stegovnih mjera.
Zadatak Etičkog povjerenstva je arbitriranje među članicama ili dužnosnicima Saveza te među zaposlenicima stručne službe Saveza.

Članak 34.

Skupština na prijedlog predsjednika Saveza bira tri člana Etičkog povjerenstva i jednog zamjenika iz redova predstavnika Skupštine.
Na konstituirajućoj sjednici Etičko povjerenstvo bira svog predsjednika te donosi Poslovnik o svom radu.
Etičko povjerenstvo svoje odluke donosi u punom sastavu.

VI.        STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 35.

Članice Saveza kao i druge osobe koje sudjeluju u radu i djelovanju Saveza koji krše odredbe Statuta i Etičkog kodeksa, te koje nesavjesno obavljaju preuzete obveze, zloupotrebljavaju ovlast i položaj, te narušavaju ugled i dostojanstvo Saveza podliježu stegovnoj odgovornosti, ukoliko se kršenje odredbi Statuta i Etičkog kodeksa nisu mogli riješiti na kolegijalan i neformalan način.
Stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti vršitelja radnji iz prethodnog stavka pokreće predsjednik Saveza po svojoj volji ili na traženje članova tijela upravljanja ili osoba koje sudjeluju u radu i djelovanju Saveza, po pribavljenom mišljenju Etičkog povjerenstva.
Prilikom pokretanja stegovnog postupka pa sve do njegovog okončanja predsjednik može izreći mjeru suspenzije s dužnosti ako ocjeni da se radi o težoj povredi Statuta, Etičkog kodeksa i zloupotrebe ovlasti i dužnosti.

Članak 36.

Ovisno o težini djela i nanesenoj šteti Savezu Upravni odbor može odlučiti da se:

 • počinitelj djela ili članica javno upozore na neprikladnost svog postupanja,
 • počinitelj djela razriješi dužnosti,
 • počinitelju djela naloži nadoknada štete počinjene Savezu,
 • pokrene postupak za opoziv i produži suspenzija s dužnosti do opoziva,
 • članica isključi iz Saveza u skladu s člankom 18. ovoga Statuta.

 VII.      ODLUČIVANJE U TIJELIMA SAVEZA

Članak 37.

Sva tijela Saveza su izborna i biraju se u pravilu javnim glasovanjem, na mandat od 4 godine.
Tijela Saveza pravovaljano odlučuju kada je na njihovim sjednicama nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova. Svoje odluke donose većinom glasova od ukupnog broja nazočnih članova tog tijela. Glasovanje je u pravilu javno, ukoliko tijelo u kojem se glasa ne donese odluku o tajnom glasovanju.
U izuzetnim i hitnim slučajevima Upravni odbor može pojedine odluke donositi pismenim izjašnjavanjem ili izjašnjavanjem koristeći komunikacijske tehnologije (telefon, Internet i slično), s tim da se na narednoj sjednici verificiraju donijete odluke.

Članak 38.

Za donošenje Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna, potrebno je da se izjasni najmanje dvije trećine ukupnog broja predstavnika Skupštine.
Kada se odlučuje o opozivu člana bilo kojeg tijela Saveza, za opoziv mora glasovati najmanje dvije trećine od ukupnog broja nazočnih članova tog tijela.
Inicijativu za pokretanje postupka opoziva članova tijela Saveza pokreće Upravni odbor po prijedlogu Etičkog povjerenstva ili po obrazloženom prijedlogu članice Saveza ili na prijedlog predsjednika Saveza.

VIII.    IMOVINA SAVEZA I FINANCIRANJE

Članak 39.

Imovinu Saveza čine novčana sredstva koja je Savez stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Savez stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Saveza iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, prihoda od izdavanja publikacija, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njegovim nepokretnim i pokretnim stvarima, kao i druga imovinska prava.
Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom Saveza, u skladu sa zakonom.