Statut

Skupština

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo Saveza koju čine predstavnici punopravnih članica Saveza – udruga osoba s cerebralnom i dječjom  paralizom.
Svaka članica u Skupštinu Saveza bira po jednog (1) predstavnika.
Predstavnik u Skupštini Saveza, za vrijeme trajanja mandata, ne može biti uključen u rad tijela drugih saveza osoba s invaliditetom, osim ako pri tome ne predstavlja Savez.
Osim neposredno biranih predstavnika udruga članica Saveza, Skupština u svoj sastav na prijedlog Upravnog odbora bira tri (3) člana iz redova svojih pomagača, aktivista i suradnika, različitih profila stručnosti i zanimanja koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti uspješnom izvršavanju ciljeva i zadataka Saveza, od kojih jedan (1) može biti član Upravnog odbora.
Način, vrijeme provođenja izbora i izborni postupak, mjesto i vrijeme održavanja Izborne Skupštine utvrđuje Upravni odbor posebnom Odlukom.
Pravo glasa u Skupštini Saveza imaju predstavnici punopravnih članica, a predstavnici pridruženih članica sudjeluju u radu Skupštine bez prava glasa.

Članak 22.

Skupština na sjednici:

  • donosi poslovnik o radu,
  • potvrđuje mandate izabranih predstavnicima u Skupštini,
  • donosi Statut odnosno njegove izmjene i dopune i druge akte iz svoje nadležnosti,
  • donosi Etički kodeks Saveza,
  • donosi odluku o primanju udruga u punopravno članstvo Saveza,
  • razmatra stanje i probleme osoba  s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih obitelji,
  • ocjenjuje aktivnosti i rad svih tijela Saveza između sjednica,
  • razmatra i usvaja program rada i aktivnosti Saveza i njegovih tijela za naredno mandatno razdoblje,
  • bira i razrješava Upravni odbor, predsjednika i potpredsjednika, Nadzorni odbor i Etičko povjerenstvo,
  • obavlja i druge poslove određene zakonom ili ovim Statutom.

Članak 23.

Redovna sjednica Skupštine saziva se jednom godišnje, a Izborna sjednica Skupštine jednom u četiri godine.
Način, vrijeme provođenja izbora i izborni postupak utvrđuje Upravni odbor posebnom Odlukom.
Izvanredna sjednica Skupštine saziva se na zahtjev Upravnog odbora, predsjednika ili najmanje dvije trećine predstavnika u Skupštini, o čemu se pismeno izvješćuju članovi Skupštine.
Predstavnik u Skupštini može podnijeti ostavku, o čemu pismeno obavještava Upravni odbor, a Upravni odbor izvješćuje Skupštinu.
Članice mogu opozvati svoje predstavnike i prije isteka mandata, o čemu pismeno obavještavaju Upravni odbor. Odluku o primanju novog predstavnika prihvaća Upravni odbor na prijedlog članice, a verificira Skupština za vrijeme trajanja svog mandata.
Ako je opozvani predstavnik članice izabran u tijelo Saveza, njegov opoziv kao predstavnika u Skupštini ne utječe na mandat u tijelu Saveza osim ako Skupština Saveza ne odluči drugačije.
Odluku o sazivanju Izborne Skupštine donosi Upravni odbor.
Sjednicu Izborne Skupštine vodi Radno predsjedništvo.
Ostale sjednice Skupštine saziva i vodi predsjednik a u slučaju njegove spriječenosti tu sjednicu saziva i vodi potpredsjednik.
U slučaju isteka mandata predsjednika, potpredsjednika i članova upravnog odbora sjednicu Skupštine saziva najmanje jedna trećina članova ukupnog broja članova Saveza.

Članak 24.

Članice Saveza i njihovi predstavnici u Skupštini moraju biti obaviješteni o zasjedanju Skupštine četrnaest dana prije predviđenog datuma.

Predsjednik

Članak 25.

Predsjednik Saveza je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.
Bira se na Izbornoj Skupštini na pismeni prijedlog najmanje pet (5) predstavnika članica.
Predsjednik na Izbornoj Skupštini ima ovlasti da predlaže kandidata za potpredsjednika te kandidate za ostale članove Upravnog odbora, članove i njihove zamjene u Nadzornom odboru. Skupština može predloženu listu kandidata izmijeniti i odlučiti o konačnom izboru predloženih tijela. Glasovanje o svim predloženim tijelima, sukladno odluci Skupštine, može biti tajno ili javno.
Predsjednik Saveza predsjedava redovnim i izvanrednim sjednicama Skupštine. U funkciji predsjednika Upravnog odbora predsjedava i sjednicama Upravnog odbora.

Članak 26.

Na sjednice Skupštine predsjednik Saveza može pozvati predstavnike tijela državne i lokalne uprave, fondova, zaklada, ustanova i službi, stručnjake i druge djelatnike od interesa za Savez, bez prava odlučivanja.

Članak 27.

Predsjednika za vrijeme spriječenosti, odnosno odsutnosti, zamjenjuje izvršni direktor ili potpredsjednik po njegovom ovlaštenju sukladno odredbama ovog Statuta.
Predsjednik sklapa ugovore u okviru programa i ovlasti tijela Saveza, skrbi o zakonitosti rada Saveza, odgovara za javnost njezinog rada te daje potrebna obrazloženja.
Predsjednik i potpredsjednik Saveza za svoj  rad odgovaraju Skupštini i Upravnom odboru.

Upravni odbor

Članak 28.

Upravni odbor bira Skupština na izbornoj sjednici iz redova verificiranih predstavnika Skupštine tajnim glasovanjem, osim ako Skupština ne odluči drugačije.
Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine i broji devet članova, a obavlja poslove i zadatke između dvije sjednice Skupštine. Predsjednik i potpredsjednik Saveza članovi su Upravnog odbora a predsjednik Saveza ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.
Neaktivni član Upravnog odbora može se zamijeniti drugim članom na prijedlog predsjednika, o čemu konačnu odluku donosi Skupština Saveza.
Mandat novog člana Upravnog odbora traje do isteka mandata člana kojeg je zamijenio, odnosno do Izborne Skupštine Saveza.
Najviše se može zamijeniti 1/3 članova, odnosno 3 člana Upravnog odbora.
Radi izvršenja određenih zadataka iz djelokruga rada Saveza, Upravni odbor može osnivati radne skupine, savjete i druga radna tijela sastavljena od odgovarajućih stručnjaka i javnih djelatnika, imenovati članove radnih skupina, savjeta i drugih radnih tijela, te donosi druge opće akte. Aktom kojim se osnivanju ova posebna tijela određuje se sastav, broj članova i zadaci.
Radne skupine, savjeti i druga radna tijela mogu biti stalni ili privremeni.
Radne skupine, savjeti i druga radna tijela su savjetodavno tijelo Upravnog odbora.

Članak 29.

Upravni odbor se saziva po potrebi a najmanje tri puta godišnje. Saziva ga i njime rukovodi predsjednik ili po njegovoj ovlasti potpredsjednik.
Sjednica pravnog odbora u posebnim i žurnim slučajevima može se održati i korištenjem komunikacijskih tehnologija (telefon, Internet i sl.).
Predstavnici Saveza u udruženjima, asocijacijama i institucijama biraju se između članova Upravnog odbora, a po potrebi Upravni odbor može donijeti i drugačiju odluku.