Etički kodeks

Na temelju članka 21. Statuta Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, Skupština Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, na sjednici održanoj dana 21.03.2013. godine, donijela je

 E T I Č K I    K O D E K S
HRVATSKOG SAVEZA UDRUGA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE

 Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize (u daljnjem tekstu: Savez) prihvaća ovaj Etički kodeks kao model ponašanja njegovih udruga članica (u daljnjem tekstu: članica),  u svim aktivnostima vezanim uz rad Saveza. Kodeks je podložan stalnim promjenama, kako kroz praksu rada Saveza, tako i usklađivanjem sa standardima civilnog društva i ukupnim dostignućima na području zaštite ljudskih prava, poglavito prava osoba s invaliditetom. Članstvo u Savezu obvezuje članice da štite i promiču ugled Saveza te da se pridržavaju načela i odrednica ovog Kodeksa.

 OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

(1)   Etički kodeks Saveza sadržava moralna načela i etičke standarde kojima se u svom svakodnevnom, javnom i profesionalnom djelovanju trebaju ravnati tijela upravljanja Saveza, članica  i zaposlenici u Savezu.
(2)   Načela Etičkog kodeksa primjenjuju se i na druge osobe koje sudjeluju u radu i djelovanju Saveza, ukoliko se ponašanje i djelovanje tih osoba može izravno povezati sa Savezom.

 SVRHA ETIČKOG KODEKSA

Članak 2.

(1)   Promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje su sadržane u ovom kodeksu obveza je Saveza,  članica, tijela upravljanja i zaposlenika Saveza.
(2)   Radi ostvarenja cilja iz stavka 1. ovoga članka, Savez formira Etičko povjerenstvo, koje daje svoje mišljenje o ostvarivanju  i provedbi Statuta i Etičkog kodeksa Saveza, kako u načelnim pitanjima, tako i u pojedinim konkretnim predmetima, te donosi odluku o poduzimaju drugih radnji i obavljanju drugih djelatnosti sukladno Statutu i Etičkom kodeksu.
(3)   Ako povreda Etičkog kodeksa povlači stegovnu odgovornost osobe koja ju je počinila, Upravni odbor u provedbi stegovnog postupka zatražit će mišljenje etičkog povjerenstva.

 TEMELJNA NAČELA I PRAVILA
Načelo ostvarivanja individualnih prava i sloboda osoba s invaliditetom

Članak 3.

(1)    Savez i članice svakom svom pojedinom članu moraju osigurati uživanje svih ljudskih prava kao i prava osoba s invaliditetom, te  poštivanje prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

 Načelo autonomije stvaralačkog, afirmativnog rada i razvoja osobnih potencijala

Članak 4.

(1)   Savez i članice dužni su svoje odnose graditi na principima poštenja, iskrenosti i nepristranog ponašanja i prihvaćanja kriterija izvrsnosti u svim domenama, radi ostvarivanja zajedničkoga dobra zajednice u cjelini.
(2)   Savez i članice imaju pravo autonomno djelovati u granicama svoga Statuta i u skladu s ciljevima Saveza.
(3)   Međusobni odnosi Saveza  i članica, kao i članica između sebe, temelje se na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju.

 Načelo jednakosti i pravednosti

Članak 5.

(1)   Savez i članice trebaju se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način koji isključuje svaki oblik diskriminacije, zlostavljanja, uznemirivanja ili iskorištavanja.
(2)   Savez i članice dužni su osigurati uvjete za ostvarivanje načela tolerancije, međusobnog poštovanja, jednakosti i pravednosti.

 Pravo na slobodu odabira načina ostvarivanja društva jednakih mogućnosti

Članak 6.

(1)   Savez i članice podupiru i potiču slobodu mišljenja i izražavanja kao temeljnu vrijednost u pokretu osoba s invaliditetom ali i svim ostalim segmentima društva.
(2)   Savez i članice u svom radu trebaju biti vođeni idejom slobode stvaralaštva, izvršavanja  tradicionalne uloge ispitivanja i kritiziranja društvenih vrijednosti i struktura, kao i  stjecanja i distribucije znanja.

 Načelo solidarnosti, tolerancije i profesionalnosti

Članak 7.

(1)   Savez i članice trebaju održavati i poticati suradnju u međusobnim odnosima, osobito u uspostavljanju dijaloga s predstavnicima struktura vlasti, nastojati na učinkovitoj i racionalnoj uporabi odobrenih i raspoloživih resursa, težeći povećanju dobrobiti osoba s invaliditetom.
Od članica se očekuje djelovanje u duhu ostvarivanja zajedničkih ciljeva te sudjelovanja u zajedničkim programskim aktivnostima.
(2)   Od članica se očekuje  da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički besprijekorno ispunjavaju sve svoje obaveze prema osobama s invaliditetom u postupcima ostvarivanja programskih zadataka i općih smjernica Saveza.
U svojem djelovanju članice i  Savez slijede načela objektivnosti, nepristranosti, razboritosti, korektnosti, dijaloga i tolerancije.

Načelo poštovanja zakona i pravnih postupaka

Članak 8.

(1)    Od Saveza i članica očekuje se poštivanje svih pravnih propisa i postupaka koji se tiču njihovih obveza kao članova društvene zajednice.
(2)    U svim postupcima koji se odnose na ostvarivanje načela i pravila iz Statuta i Etičkog kodeksa ili su u vezi s njima, svim sudionicima treba osigurati mogućnost sudjelovanja u postupku, pravo da se izjasne o relevantnim navodima i iznesu svoje argumente, te ravnopravan položaj u postupku u odnosu prema drugim sudionicima koji se nalaze u istom ili usporedivom položaju.
(3)    Savez i članice dužni su sporna pitanja najprije rješavati unutar sredine u kojoj je do povrede došlo ili kod nadležnih tijela Saveza, u skladu s odredbama Statuta i Etičkog kodeksa Saveza. Obraćanje tijelima izvan Saveza treba se ograničiti samo na slučajeve u kojima je to primjereno i nužno.

 NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA
Diskriminacija

Članak 9.

(1)   U skladu s načelima iz članka 3. do članka 8. Etičkog kodeksa, nedopustiv je svaki oblik izravne i neizravne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, životnome stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invaliditetu, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.
(2)   Isključivi kriteriji vrednovanja i napredovanja smiju biti stručnost, sposobnost i zasluge te osposobljenost i rezultati u obavljanju određene vrste djelatnosti, poslova i zadataka.

 Uznemirivanje

Članak 10.

(1)   Uznemirivanjem se smatra svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi, kojem je cilj ili koje stvarno znači povredu osobnog dostojanstva, koje ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvalitetu njezina života.
Uznemiravanjem se osobito smatra svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički, koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih okolnosti i socijalnih kontakata, ili koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava. Zabranjena je svaka vrsta uznemirivanja između članova Saveza i članica.
(2)   Uobičajena komunikacija, dobronamjerne šale i kritika kao i odnosi spolne i druge intimne naravi između članova saveza i članica, koji počivaju na pristanku i uzajamnom poštovanju smatraju se područjem privatnosti, te nisu sami po sebi kršenje Etičkog kodeksa.

Skip to content