Statut

Na  temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama («Narodne novine broj 74/14) Skupština Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, na sjednici od 25.10.2014. godine donijela je

S  T  A  T  U  T
HRVATSKOG SAVEZA UDRUGA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE


I.             OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize (u daljnjem tekstu: Savez) je nestranačka, dragovoljna i neprofitabilna udruga u koju se udružuju udruge osoba s invaliditetom iz općina, gradova, županija i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: članice) sa svojstvom pravne osobe koje okupljaju osobe s cerebralnom i dječjom  paralizom, roditelje ili skrbnike a djeluju na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Naziv Saveza je: Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, a skraćenica Saveza je: HSUCDP.
Naziv Saveza na engleskom jeziku je: The Croatian Cerebral Palsy Association.
Naziv Saveza na engleskom jeziku može se rabiti samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku i to tako da naziv na hrvatskom jeziku mora biti upisan na prvom mjestu.
Savez ima svojstvo pravne osobe sa sjedištem u Zagrebu.
Savez se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.
Područje djelovanja Saveza je cijelo područje Republike Hrvatske.

Članak 3.

Savez ima pečat okruglog oblika promjera 40 mm, te manji pečat okruglog oblika promjera 18 mm, a u krugu oba pečata je ispisan tekst: Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize – Zagreb.
Savez ima pečat četvrtastog oblika, dužine 5 cm i širine 1,5 cm, koji sadrži tekst: Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, s točnom naznakom adrese sjedišta.
Savez ima svoj znak odnosno amblem.

Članak 4.

Savez se može udruživati u nacionalne i međunarodne organizacije i druge oblike organiziranja građana u Republici Hrvatskoj, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i razmjene iskustava radi zagovaranja prava osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih udruga.

Članak 5.

Savez predstavlja i zastupa predsjednik Saveza i izvršni direktor prema ovlastima utvrđenim ovim Statutom. Potpredsjednik, te pojedini članovi Upravnog odbora mogu zastupati i predstavljati Savez u granicama ovlasti koje im daje predsjednik.

 Članak 6.

Rad Saveza i njegovih tijela je javan, što se osigurava:

 • otvorenošću i dostupnošću javnosti sjednicama Saveza,
 • sastancima i koordinacijskim skupovima u cilju obaviještenosti članica,
 • obavještavanjem javnih glasila o održavanju sjednica tijela i radnih skupina,
 • izdavanjem vlastitih glasila i drugih publikacija te putem odgovarajućih priopćenja, kao i
 • javnim objavljivanjem i raspravljanjem o programskoj orijentaciji, godišnjem programu rada, pojedinim programima/projektima te izvješću o radu Saveza i članica.

O isključenju javnosti odluku donosi tijelo koje saziva sjednicu.
Transparentnost rada Saveza osigurava se i ostvaruje izvještavanjem udruga članica, kao i elektronskim putem (Internet, e-mail), te putem sredstava javnog priopćavanja.
Sve informacije o radu, poslovanju i odlukama Saveza ili njegovih tijela javni su, te se objavljuju na web stranicama Saveza ili kroz druge medije dostupne široj javnosti.

Članak 7.

Vizija Saveza je Savez kvalitetnih i održivih udruga članica koje osiguravaju aktivno sudjelovanje osoba s cerebralnom i dječjom paralizom u svakodnevnom životu.

Članak 8.

Misija Saveza je osigurati jednake mogućnosti osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i osnažiti udruge članice kao zagovaratelje prava osoba s cerebralnom i dječjom paralizom te kao pružatelje socijalnih usluga kroz senzibilizaciju javnosti, zastupanje, edukaciju i informiranje.

II.           CILJEVI I DJELATNOSTI  SAVEZA

Članak 9.

Osnovni ciljevi Saveza su:

 • promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • promicanje samozastupanja, neovisnog življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom te socijalnog modela invalidnosti,
 • praćenje primjene međunarodnih i nacionalnih akata i ostalih propisa koji se odnose na prava i status osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • suradnja, informiranje, osnaživanje i edukacija članica Saveza te zagovaranje zajedničkih interesa od značaja za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • suradnja s državnim tijelima, resornim ministarstvima, institucijama, lokalnom, područnom i  regionalnom upravom, te organizacijama civilnog društva u pitanjima od značenja za rješavanje problematike osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • stvaranje uvjeta za razvoj i izvođenje socijalnih usluga namijenjenih osobama s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • praćenje i izučavanje stanja i potreba osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • unapređivanje socijalne i zdravstvene skrbi, rehabilitacije, odgoja i obrazovanja, osposobljavanja, zapošljavanja i uključivanja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom u život zajednice,
 • praćenje i predstavljanje postignuća na području prevencije, rehabilitacije i skrbi o osobama s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje znanstveno-istraživačkog rada o osobama s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje i razvijanje međunarodne suradnje radi ostvarivanja ciljeva koje zagovara Savez.

Članak 10.

Djelatnosti Saveza su:

 • predlaganje novih te izmjena i dopuna postojećih zakona i donošenje novih propisa u korist osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih obitelji,
 • koordiniranje, dogovaranje, usmjeravanje s članicama Saveza u ostvarivanju specifičnih prava osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i predlaganje aktivnosti od zajedničkog interesa,
 • praćenje, poticanje i usmjeravanje djelovanja članica i pomaganje u njihovom  svakodnevnom radu  i rješavanju specifičnih teškoća,
 • poticanje inovatorstva i korištenje novih tehnologija u podizanju kvalitete življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • priređivanje kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija,
 • osnivanje i sudjelovanje u radu tijela za praćenje, izučavanje i predlaganje mjera važnih za ostvarivanje prava i poboljšanje kvalitete življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • suradnja sa stručnjacima, ustanovama, organima i službama na poslovima od interesa za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • provedba aktivnosti koje se odnose na informiranje i osvještavanje javnosti o cerebralnoj i dječjoj paralizi i specifičnostima osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • izdavanje glasila i publikacija te osiguranje vidljivosti rada Saveza i propagiranje njegovih zadataka i ciljeva kroz tiskane i elektroničke medije,
 • prikupljanje, obrada i objava podataka, analiza stanja i potreba osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • organiziranje   edukacija, stručnih i informativnih skupova,
 • organiziranje raznih oblika odmora i rekreacije,  rehabilitacije, zabave i susreta,
 • razvijanje i pružanje socijalnih usluga i izvaninstitucionalnih oblika skrbi namijenjenih osobama s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje cjeloživotnog učenja i strukovnog obrazovanja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje zapošljavanja i poduzimanjem mjera za olakšavanje pristupa tržištu rada osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • razmjena iskustava,  informacija i provedba zajedničkih aktivnosti s organizacijama civilnog društva,
 • sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i provedba aktivnosti od zajedničkog interesa,
 • osnivanje zadruga, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u svrhu prikupljanja sredstava za rad na ostvarivanju ciljeva Saveza te promoviranje zapošljavanja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje mjera i radnji na otklanjanju i sprečavanju komunikacijskih i graditeljskih prepreka koje ometaju ili potpuno onemogućavaju dostupnost objektima i sadržajima življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • obavljanje i drugih poslova od koristi za Savez i članice,
 • Savez djeluje na području pomoći i podrške osobama s invaliditetom.

Članak 11.

Za ostvarivanje ciljeva i djelovanja utvrđenih u člancima 9. do 10. ovog Statuta, Savez ostvaruje donošenjem dugoročnih strategijskih planova, kao i operativnih programa rada i drugih planskih dokumenata.

Skip to content