Naslovna slika

Edukacija o Europskoj strategiji o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030.

U okviru Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH Foruma virtualnog učenja o Konvenciji prava osoba s invaliditetom održana je 31. ožujka 2021. edukacija o Europskoj strategiji o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.-2023.
Dr. Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a otvorio je edukaciju i sudionicima se obratio s uvodnim riječima. Izlaganje i predstavljanje Strategije održala je gđa. Marica Mirić, potpredsjednica i koordinatorica SOIH-a.

Edukaciju održanu na daljinu pratilo je 77 sudionika, a činili su predstavnici saveza i udruga osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom i zaposlenici saveza i udruga.

Strategija se nadovezuje na postignuća prethodne Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. i pridonosi provedbi Europskog stupa socijalnih prava kako bi se osobama s invaliditetom osiguralo sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima u EU-u i šire. Unatoč napretku ostvarenom u prošlom desetljeću, osobe s invaliditetom i dalje se suočavaju sa znatnim preprekama i izložene su većem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Cilj Strategije je osigurati da sve osobe s invaliditetom u Europi, bez obzira na spol, rasno ili etničko podrijetlo, vjeru ili uvjerenje, dob ili spolnu orijentaciju uživaju svoja ljudska prava, imaju jednake mogućnosti i jednak pristup sudjelovanju u društvu i gospodarstvu, mogu odlučivati o tome gdje, kako i s kim žele živjeti, mogu se slobodno kretati EU-om bez obzira na to koje su im potrebe za potporom, nisu više izložene diskriminaciji. Strategija podržava provedbu Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom od strane EU-a i država članica na razini EU-a i na nacionalnoj razini i pridonosi izgradnji Unije jednakosti.

Strategija je dokument na kojem će se temeljiti Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine, a time i planovi JLP(R)S, i predstavljat će provedbene dokumente za primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, ali i smjernice za rad saveza i udruga osoba s invaliditetom.

Na kraju izlaganja sudionici su komentirali i izlagali svoja iskustva iz lokalnih zajednica o pitanjima važnim za osobe s invaliditetom, a koje su bile predmet edukacije i navedene Strategije. Iskazan je interes za potrebnim nastavkom edukacija o temama od izuzetnog interesa za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Skip to content