Naslovna

Together for Rights Campaign – Kampanja „Zajedno za prava“

Europska komisija organizirala je 28. rujna u Brusselsu sastanak na kojem su online sudjelovali gđa Helena Dalli, Povjerenica za jednakost, g. Yiannisa Vardakastanis, predsjednik Europskog foruma osoba s invaliditetom, HSUCDP te sudionici iz brojnih organizacija osoba s invaliditetom. Moderatorica sastanka bila je gđa Frederique Luca koja je ujedno predstavila Kampanju „Zajedno za prava“. Unatoč napretku u brojnim područjima, osobe s invaliditetom i dalje se suočavaju s velikim preprekama pri pristupanju zdravstvenoj skrbi, obrazovanju, zapošljavanju, aktivnostima u slobodno vrijeme i sudjelovanju u političkom životu. Taj problem ne odnosi se samo na osobe s invaliditetom ili skupine za zastupanje prava, već i na društvo u cjelini. Kampanjom Zajedno za prava“ zagovara se da svi moraju moći koristiti se svojim pravima i ravnopravno živjeti u stvarnoj Uniji ravnopravnosti. Cilj je osobama s invaliditetom, njihovim mrežama potpore i građanima općenito pokazati što EU čini kako bi osigurala da se osobe s invaliditetom mogu učinkovito koristiti svojim pravima. Osobe s invaliditetom imaju pravo donositi vlastite izbore kad je riječ o njihovim životima. Zato je ova kampanja osmišljena u suradnji s osobama s invaliditetom i njihovim podupirateljima. Pozivaju se svi zainteresirani na uključivanje u globalnu kampanju. Prijava se vrši na https://ec.europa.eu/newsroom/empl/user-subscriptions/2563/create kako bi dobili najnovije vijesti o kampanji te materijale. Više informacija dostupno je putem adrese: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1556&langId=hr

Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030. nalazi se na linku: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=hr&pubId=8376&furtherPubs=yes

Skip to content