Naslovna

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI)

Područje prava koje stalno doživljava stalne promjene je zasigurno ljudsko pravo. Jednu takvu promjenu na globalnoj razini oplemenila je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI).

KPOSI je prvi obvezujući međunarodni instrument o temeljnim ljudskim pravima osoba s invaliditetom čija svrha je „promicanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom te promicanje i poštivanje njihovog urođenog dostojanstva“.

Zanimljiva je informacija kako je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom najbrže sklopljen ugovor o ljudskim pravima – o istoj se pregovaralo tijekom osam sastanaka u periodu od 2002 do 2006., a  usvojena je 13. prosinca 2006. s rezolucijom A/RES/61/106.

Godinu dana kasnije, 2007. krenulo je potpisivanje i ratificiranje Konvencije. Hrvatska je Konvenciju potpisala 30. ožujka 2007., a među prvima ju je ratificirala 15. kolovoza 2007.

No, u Preambuli Konvencije izražena je zabrinutost jer osobe s invaliditetom i dalje nailaze na prepreke u ravnopravnom sudjelovanju u svakodnevnim aktivnostima i društvu općenito stoga je od iznimne važnosti da što veći broj zemalja ratificira KPOSI.

Slijedom toga, obećavajuće je vidjeti da je u svibnju 2022. još jedna zemlja ratificirala Konvenciju, objedinjujući time 185 zemalja koje prihvaćaju ovaj međunarodni sporazum kao obvezatan.

 

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI)

Skip to content