Statut

Na  temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama («Narodne novine broj 74/14) Skupština Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, na sjednici od 25.10.2014. godine donijela je

S  T  A  T  U  T
HRVATSKOG SAVEZA UDRUGA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE


I.             OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize (u daljnjem tekstu: Savez) je nestranačka, dragovoljna i neprofitabilna udruga u koju se udružuju udruge osoba s invaliditetom iz općina, gradova, županija i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: članice) sa svojstvom pravne osobe koje okupljaju osobe s cerebralnom i dječjom  paralizom, roditelje ili skrbnike a djeluju na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Naziv Saveza je: Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, a skraćenica Saveza je: HSUCDP.
Naziv Saveza na engleskom jeziku je: The Croatian Cerebral Palsy Association.
Naziv Saveza na engleskom jeziku može se rabiti samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku i to tako da naziv na hrvatskom jeziku mora biti upisan na prvom mjestu.
Savez ima svojstvo pravne osobe sa sjedištem u Zagrebu.
Savez se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.
Područje djelovanja Saveza je cijelo područje Republike Hrvatske.

Članak 3.

Savez ima pečat okruglog oblika promjera 40 mm, te manji pečat okruglog oblika promjera 18 mm, a u krugu oba pečata je ispisan tekst: Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize – Zagreb.
Savez ima pečat četvrtastog oblika, dužine 5 cm i širine 1,5 cm, koji sadrži tekst: Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, s točnom naznakom adrese sjedišta.
Savez ima svoj znak odnosno amblem.

Članak 4.

Savez se može udruživati u nacionalne i međunarodne organizacije i druge oblike organiziranja građana u Republici Hrvatskoj, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i razmjene iskustava radi zagovaranja prava osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih udruga.

Članak 5.

Savez predstavlja i zastupa predsjednik Saveza i izvršni direktor prema ovlastima utvrđenim ovim Statutom. Potpredsjednik, te pojedini članovi Upravnog odbora mogu zastupati i predstavljati Savez u granicama ovlasti koje im daje predsjednik.

 Članak 6.

Rad Saveza i njegovih tijela je javan, što se osigurava:

 • otvorenošću i dostupnošću javnosti sjednicama Saveza,
 • sastancima i koordinacijskim skupovima u cilju obaviještenosti članica,
 • obavještavanjem javnih glasila o održavanju sjednica tijela i radnih skupina,
 • izdavanjem vlastitih glasila i drugih publikacija te putem odgovarajućih priopćenja, kao i
 • javnim objavljivanjem i raspravljanjem o programskoj orijentaciji, godišnjem programu rada, pojedinim programima/projektima te izvješću o radu Saveza i članica.

O isključenju javnosti odluku donosi tijelo koje saziva sjednicu.
Transparentnost rada Saveza osigurava se i ostvaruje izvještavanjem udruga članica, kao i elektronskim putem (Internet, e-mail), te putem sredstava javnog priopćavanja.
Sve informacije o radu, poslovanju i odlukama Saveza ili njegovih tijela javni su, te se objavljuju na web stranicama Saveza ili kroz druge medije dostupne široj javnosti.

Članak 7.

Vizija Saveza je Savez kvalitetnih i održivih udruga članica koje osiguravaju aktivno sudjelovanje osoba s cerebralnom i dječjom paralizom u svakodnevnom životu.

Članak 8.

Misija Saveza je osigurati jednake mogućnosti osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i osnažiti udruge članice kao zagovaratelje prava osoba s cerebralnom i dječjom paralizom te kao pružatelje socijalnih usluga kroz senzibilizaciju javnosti, zastupanje, edukaciju i informiranje.

II.           CILJEVI I DJELATNOSTI  SAVEZA

Članak 9.

Osnovni ciljevi Saveza su:

 • promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • promicanje samozastupanja, neovisnog življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom te socijalnog modela invalidnosti,
 • praćenje primjene međunarodnih i nacionalnih akata i ostalih propisa koji se odnose na prava i status osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • suradnja, informiranje, osnaživanje i edukacija članica Saveza te zagovaranje zajedničkih interesa od značaja za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • suradnja s državnim tijelima, resornim ministarstvima, institucijama, lokalnom, područnom i  regionalnom upravom, te organizacijama civilnog društva u pitanjima od značenja za rješavanje problematike osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • stvaranje uvjeta za razvoj i izvođenje socijalnih usluga namijenjenih osobama s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • praćenje i izučavanje stanja i potreba osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • unapređivanje socijalne i zdravstvene skrbi, rehabilitacije, odgoja i obrazovanja, osposobljavanja, zapošljavanja i uključivanja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom u život zajednice,
 • praćenje i predstavljanje postignuća na području prevencije, rehabilitacije i skrbi o osobama s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje znanstveno-istraživačkog rada o osobama s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje i razvijanje međunarodne suradnje radi ostvarivanja ciljeva koje zagovara Savez.

Članak 10.

Djelatnosti Saveza su:

 • predlaganje novih te izmjena i dopuna postojećih zakona i donošenje novih propisa u korist osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih obitelji,
 • koordiniranje, dogovaranje, usmjeravanje s članicama Saveza u ostvarivanju specifičnih prava osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i predlaganje aktivnosti od zajedničkog interesa,
 • praćenje, poticanje i usmjeravanje djelovanja članica i pomaganje u njihovom  svakodnevnom radu  i rješavanju specifičnih teškoća,
 • poticanje inovatorstva i korištenje novih tehnologija u podizanju kvalitete življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • priređivanje kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija,
 • osnivanje i sudjelovanje u radu tijela za praćenje, izučavanje i predlaganje mjera važnih za ostvarivanje prava i poboljšanje kvalitete življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • suradnja sa stručnjacima, ustanovama, organima i službama na poslovima od interesa za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • provedba aktivnosti koje se odnose na informiranje i osvještavanje javnosti o cerebralnoj i dječjoj paralizi i specifičnostima osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • izdavanje glasila i publikacija te osiguranje vidljivosti rada Saveza i propagiranje njegovih zadataka i ciljeva kroz tiskane i elektroničke medije,
 • prikupljanje, obrada i objava podataka, analiza stanja i potreba osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • organiziranje   edukacija, stručnih i informativnih skupova,
 • organiziranje raznih oblika odmora i rekreacije,  rehabilitacije, zabave i susreta,
 • razvijanje i pružanje socijalnih usluga i izvaninstitucionalnih oblika skrbi namijenjenih osobama s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje cjeloživotnog učenja i strukovnog obrazovanja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje zapošljavanja i poduzimanjem mjera za olakšavanje pristupa tržištu rada osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • razmjena iskustava,  informacija i provedba zajedničkih aktivnosti s organizacijama civilnog društva,
 • sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i provedba aktivnosti od zajedničkog interesa,
 • osnivanje zadruga, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u svrhu prikupljanja sredstava za rad na ostvarivanju ciljeva Saveza te promoviranje zapošljavanja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • poticanje mjera i radnji na otklanjanju i sprečavanju komunikacijskih i graditeljskih prepreka koje ometaju ili potpuno onemogućavaju dostupnost objektima i sadržajima življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • obavljanje i drugih poslova od koristi za Savez i članice,
 • Savez djeluje na području pomoći i podrške osobama s invaliditetom.

Članak 11.

Za ostvarivanje ciljeva i djelovanja utvrđenih u člancima 9. do 10. ovog Statuta, Savez ostvaruje donošenjem dugoročnih strategijskih planova, kao i operativnih programa rada i drugih planskih dokumenata.

III.         ČLANSTVO U SAVEZU

Članak 12.

Članstvo u Savezu može biti:

 • punopravno
 • pridruženo

Punopravnim članicama Saveza mogu postati udruge koji ispunjavanje sljedeće uvjete:

 • djeluju na području općina, gradova i županija na području Republike Hrvatske,
 • registrirane su i aktivno rade najmanje tri godine,
 • okupljaju relevantan broj članova koje zastupaju obzirom na područje na kojem djeluju,
 • posjeduju službeni prostor za rad Udruge,
 • posjeduju osnovnu opremu za rad  – osnovnu uredsku opremu, telefonsku liniju, računala s pristupom Internetu te službenu adresu elektronske pošte.

Udruživanje udruga u Savez je dragovoljno, s tim da se pod jednakim uvjetima mogu udruživati:

 • udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, sa svojstvom pravne osobe,
 • druge srodne udruge osoba s invaliditetom sa svojstvom pravne osobe, koje rade na istom ili sličnom programu na svom teritoriju, ali u svom sastavu su dužne imati sekciju osoba s cerebralnom i dječjom paralizom s posebno izdvojenom evidencijom članova s cerebralnom i dječjom paralizom i jedino član te sekcije može biti predstavnik u Skupštini Saveza.

Pridruženim članicama Saveza mogu postati udruge koje:

 • ne ispunjavaju uvjete za punopravno članstvo,
 • provode programske aktivnosti od posebnog interesa za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • djeluju na području općina, gradova i županija na području RH.

Pridružene članice imaju pravo sudjelovanja u radu Skupštine bez prava odlučivanja i izbora u Skupštinu i tijela Skupštine.
Popis članica vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o nazivu udruge, osobni identifikacijski broj udruge (OIB), datum osnivanja udruge, datum upisa udruge u Registar udruga Republike Hrvatske, kategorija članstva udruge, a može sadržavati i druge podatke propisane Bazom podataka Saveza i Zakonom o udrugama.

Članak 13.

Članstvo u udrugama članicama mora biti zasnovano na dragovoljnosti, solidarnosti i jednakosti, bez obzira na rasu,  spol, vjeroispovijest, narodnost, etničku pripadnost, političko ili drugo uvjerenje, socijalno podrijetlo ili imovno stanje, a ono može prestati istupanjem, isključenjem, smrću ili zbog prestanka postojanja udruge.
Prava i obveze članstva, način njihovog rada i prestanak članstva pobliže se uređuje statutom udruge članice, koji mora biti usuglašen sa Statutom Saveza.
Udruge članice Saveza dužne su voditi ažurnu evidenciju svog članstva i podatke o tome dostavljati Savezu.

Članak 14.

Punopravne članice Saveza dužne su plaćati članarinu.
Visina članarine utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom, koja se upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje.
Članarina se u pravilu određuje i plaća u godišnjem iznosu.

IV.        PRAVA I DUŽNOSTI ČLANICA

Članak 15.

Članice su u svom radu samostalne, a putem Saveza koordinirano obavljaju poslove i zadatke od zajedničkog interesa, sukladno zakonima i odredbama ovog Statuta.

Članak 16.

Prava članica su:

 • biranje i opozivanje predstavnika u Skupštini Saveza,
 • traženje potpore i stručne pomoći Saveza pri rješavanju programskih zadataka,
 • traženje stručne pomoći Saveza pri rješavanju teškoća u svom radu,
 • iniciranje, predlaganje i  pokretanja akcija od zajedničkih interesa,
 • sudjelovanje u kreiranju i realiziranju programa međunarodne suradnje Saveza,
 • informiranje o radu tijela Saveza i o pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 17.

Obveze članica su:

 • izvršavanje dogovorenih programa, projekata, odluka i zaključaka tijela Saveza,
 • izvršavanje zadataka od zajedničkog interesa,
 • ostvarivanje prava osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • pridonošenje unapređivanju kvalitete življenja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih obitelji,
 • senzibiliziranje i informiranje okoline za pitanje osoba s cerebralnom i dječjom paralizom odnosno, osoba s invaliditetom u širem smislu,
 • podnošenje godišnjih planova rada i izvješća o radu i financijskom poslovanju,
 • sudjelovanje u promidžbenoj i tiskovnoj aktivnosti Saveza,
 • redovito plaćanje članarine,
 • pribavljanje financijskih sredstava za zajedničke programe/projekte,
 • usklađivanjem statuta djelovati sukladno ciljevima Saveza,
 • poštivanje Etičkog kodeksa Saveza,
 • zaštita i promicanje ugleda Saveza,
 • redovito prisustvovanje sjednicama Skupštine i drugih tijela Saveza.

Članak 18.

Članstvo udruge u Savezu može prestati:

 • na temelju pismenog zahtjeva članice,
 • prestankom djelovanja članice,
 • isključenjem zbog kršenja odredaba ovog Statuta i Etičkog kodeksa Saveza o čemu odluku donosi Upravni odbor Saveza,
 • zbog duže bezrazložne neaktivnosti i prekida veza članice sa Savezom,
 • ako članica ili njeni članovi svojim postupcima i ponašanjem nanose štetu Savezu i njenom ugledu,
 • zbog ne plaćanja članarine više od dvije godine za redom, uz prethodnu opomenu.

Odluku o isključenju članice iz Saveza donosi Upravni odbor.
Predstavnik članice ima pravo sudjelovati na sjednici Upravnog odbora kada se odlučuje o njezinom članstvu u Savezu.
Protiv odluke o isključenju članice iz Saveza može se uložiti prigovor Skupštini Saveza.
Odluka Skupštine je konačna.
Članstvo u Savezu prestaje ako tijelo državne uprave nadležno za registraciju udruge utvrdi prestanak rada udruge ili donese odluku o njenom brisanju iz registra udruga.

Članak 19.

Za izuzetna postignuća u radu Saveza i na unaprjeđenju skrbi o osobama s cerebralnom i dječjom paralizom Savez svojim članicama, suradnicima, javnim djelatnicima i donatorima može dodijeliti priznanja u obliku nagrada i zahvalnica.
Odluku o dodjeli priznanja članicama i suradnicima donosi Upravni odbor.

V.          USTROJSTVO I TIJELA SAVEZA

Članak 20.

Tijela Saveza su:

 • Skupština,
 • Predsjednik,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Etičko povjerenstvo.

Sva tijela Saveza izabiru se na Izbornoj Skupštini Saveza. Mandat svih tijela traje četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Svakom predstavniku u Skupštini i njenim tijelima može i prije određenog roka prestati mandat u slučajevima ostavke, opoziva ili smrti. U tom slučaju udruga čiji je on predstavnik bira drugu osobu a ukoliko se radi o članu Upravnog ili Nadzornog odbora, postupak je isti kao i na Izbornoj skupštini.

Skupština

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo Saveza koju čine predstavnici punopravnih članica Saveza – udruga osoba s cerebralnom i dječjom  paralizom.
Svaka članica u Skupštinu Saveza bira po jednog (1) predstavnika.
Predstavnik u Skupštini Saveza, za vrijeme trajanja mandata, ne može biti uključen u rad tijela drugih saveza osoba s invaliditetom, osim ako pri tome ne predstavlja Savez.
Osim neposredno biranih predstavnika udruga članica Saveza, Skupština u svoj sastav na prijedlog Upravnog odbora bira tri (3) člana iz redova svojih pomagača, aktivista i suradnika, različitih profila stručnosti i zanimanja koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti uspješnom izvršavanju ciljeva i zadataka Saveza, od kojih jedan (1) može biti član Upravnog odbora.
Način, vrijeme provođenja izbora i izborni postupak, mjesto i vrijeme održavanja Izborne Skupštine utvrđuje Upravni odbor posebnom Odlukom.
Pravo glasa u Skupštini Saveza imaju predstavnici punopravnih članica, a predstavnici pridruženih članica sudjeluju u radu Skupštine bez prava glasa.

Članak 22.

Skupština na sjednici:

 • donosi poslovnik o radu,
 • potvrđuje mandate izabranih predstavnicima u Skupštini,
 • donosi Statut odnosno njegove izmjene i dopune i druge akte iz svoje nadležnosti,
 • donosi Etički kodeks Saveza,
 • donosi odluku o primanju udruga u punopravno članstvo Saveza,
 • razmatra stanje i probleme osoba  s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih obitelji,
 • ocjenjuje aktivnosti i rad svih tijela Saveza između sjednica,
 • razmatra i usvaja program rada i aktivnosti Saveza i njegovih tijela za naredno mandatno razdoblje,
 • bira i razrješava Upravni odbor, predsjednika i potpredsjednika, Nadzorni odbor i Etičko povjerenstvo,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili ovim Statutom.

Članak 23.

Redovna sjednica Skupštine saziva se jednom godišnje, a Izborna sjednica Skupštine jednom u četiri godine.
Način, vrijeme provođenja izbora i izborni postupak utvrđuje Upravni odbor posebnom Odlukom.
Izvanredna sjednica Skupštine saziva se na zahtjev Upravnog odbora, predsjednika ili najmanje dvije trećine predstavnika u Skupštini, o čemu se pismeno izvješćuju članovi Skupštine.
Predstavnik u Skupštini može podnijeti ostavku, o čemu pismeno obavještava Upravni odbor, a Upravni odbor izvješćuje Skupštinu.
Članice mogu opozvati svoje predstavnike i prije isteka mandata, o čemu pismeno obavještavaju Upravni odbor. Odluku o primanju novog predstavnika prihvaća Upravni odbor na prijedlog članice, a verificira Skupština za vrijeme trajanja svog mandata.
Ako je opozvani predstavnik članice izabran u tijelo Saveza, njegov opoziv kao predstavnika u Skupštini ne utječe na mandat u tijelu Saveza osim ako Skupština Saveza ne odluči drugačije.
Odluku o sazivanju Izborne Skupštine donosi Upravni odbor.
Sjednicu Izborne Skupštine vodi Radno predsjedništvo.
Ostale sjednice Skupštine saziva i vodi predsjednik a u slučaju njegove spriječenosti tu sjednicu saziva i vodi potpredsjednik.
U slučaju isteka mandata predsjednika, potpredsjednika i članova upravnog odbora sjednicu Skupštine saziva najmanje jedna trećina članova ukupnog broja članova Saveza.

Članak 24.

Članice Saveza i njihovi predstavnici u Skupštini moraju biti obaviješteni o zasjedanju Skupštine četrnaest dana prije predviđenog datuma.

Predsjednik

Članak 25.

Predsjednik Saveza je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.
Bira se na Izbornoj Skupštini na pismeni prijedlog najmanje pet (5) predstavnika članica.
Predsjednik na Izbornoj Skupštini ima ovlasti da predlaže kandidata za potpredsjednika te kandidate za ostale članove Upravnog odbora, članove i njihove zamjene u Nadzornom odboru. Skupština može predloženu listu kandidata izmijeniti i odlučiti o konačnom izboru predloženih tijela. Glasovanje o svim predloženim tijelima, sukladno odluci Skupštine, može biti tajno ili javno.
Predsjednik Saveza predsjedava redovnim i izvanrednim sjednicama Skupštine. U funkciji predsjednika Upravnog odbora predsjedava i sjednicama Upravnog odbora.

Članak 26.

Na sjednice Skupštine predsjednik Saveza može pozvati predstavnike tijela državne i lokalne uprave, fondova, zaklada, ustanova i službi, stručnjake i druge djelatnike od interesa za Savez, bez prava odlučivanja.

Članak 27.

Predsjednika za vrijeme spriječenosti, odnosno odsutnosti, zamjenjuje izvršni direktor ili potpredsjednik po njegovom ovlaštenju sukladno odredbama ovog Statuta.
Predsjednik sklapa ugovore u okviru programa i ovlasti tijela Saveza, skrbi o zakonitosti rada Saveza, odgovara za javnost njezinog rada te daje potrebna obrazloženja.
Predsjednik i potpredsjednik Saveza za svoj  rad odgovaraju Skupštini i Upravnom odboru.

Upravni odbor

Članak 28.

Upravni odbor bira Skupština na izbornoj sjednici iz redova verificiranih predstavnika Skupštine tajnim glasovanjem, osim ako Skupština ne odluči drugačije.
Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine i broji devet članova, a obavlja poslove i zadatke između dvije sjednice Skupštine. Predsjednik i potpredsjednik Saveza članovi su Upravnog odbora a predsjednik Saveza ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.
Neaktivni član Upravnog odbora može se zamijeniti drugim članom na prijedlog predsjednika, o čemu konačnu odluku donosi Skupština Saveza.
Mandat novog člana Upravnog odbora traje do isteka mandata člana kojeg je zamijenio, odnosno do Izborne Skupštine Saveza.
Najviše se može zamijeniti 1/3 članova, odnosno 3 člana Upravnog odbora.
Radi izvršenja određenih zadataka iz djelokruga rada Saveza, Upravni odbor može osnivati radne skupine, savjete i druga radna tijela sastavljena od odgovarajućih stručnjaka i javnih djelatnika, imenovati članove radnih skupina, savjeta i drugih radnih tijela, te donosi druge opće akte. Aktom kojim se osnivanju ova posebna tijela određuje se sastav, broj članova i zadaci.
Radne skupine, savjeti i druga radna tijela mogu biti stalni ili privremeni.
Radne skupine, savjeti i druga radna tijela su savjetodavno tijelo Upravnog odbora.

Članak 29.

Upravni odbor se saziva po potrebi a najmanje tri puta godišnje. Saziva ga i njime rukovodi predsjednik ili po njegovoj ovlasti potpredsjednik.
Sjednica pravnog odbora u posebnim i žurnim slučajevima može se održati i korištenjem komunikacijskih tehnologija (telefon, Internet i sl.).
Predstavnici Saveza u udruženjima, asocijacijama i institucijama biraju se između članova Upravnog odbora, a po potrebi Upravni odbor može donijeti i drugačiju odluku.

Članak 30.

Upravni odbor:

 • rukovodi radom Saveza između saziva Skupštine, provodi njene odluke, donosi financijski plan prihoda i rashoda, usvaja završni račun Saveza i o tome podnosi izvješće Skupštini;
 • o svom radu podnosi izvješće Skupštini;
 • priprema sjednice Skupštine i utvrđuje prijedlog izmjene i dopuna Statuta i drugih akata iz nadležnosti Skupštine;
 • usvaja izvještaje o financijskom poslovanju Saveza,
 • predlaže visinu  članarine;
 • predstavlja Skupštinu i Savez pred nadležnim državnim i upravnim tijelima;
 • operacionalizira program rada i aktivnosti Saveza;
 • prati, analizira i razmatra probleme osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i njihovih obitelji, primjenu propisa na području prevencije invalidnosti, pravne i ekonomske zaštite te inicira i predlaže nadležnim tijelima izmjene i dopune propisa i drugih mjere radi otklanjanja uočenih nedostataka u zaštiti osoba s cerebralnom i dječjom paralizom,
 • usklađuje i organizira suradnju u zajedničkim akcijama s udrugama osoba s cerebralnom i dječjom paralizom na području Republike Hrvatske;
 • organizira i provodi suradnju s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima državne uprave nadležnim za djelatnosti od značaja za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom  i njihovih udruga;
 • donosi odluke i druge mjere radi organiziranja i funkcioniranja stručne službe Saveza;
 • imenuje članove komisija i drugih radnih tijela Saveza, te prati i usklađuje njihov rad;
 • odlučuje o potrebi izmjene adrese sjedišta Saveza i poduzima s tim u svezi odgovarajuće mjere;
 • odlučuje o odabiru i korištenju amblema;
 • u slučaju neaktivnosti udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom poduzima mjere za njihovo aktiviranje;
 • donosi odluke o udruživanju ili razdruživanju Saveza u nacionalnim i međunarodnim organizacijama;
 • predlaže Skupštini primanju udruga u članstvo Saveza na temelju podnesene dokumentacije;
 • donosi odluku o primanju udruga u pridruženo članstvo na temelju podnesene dokumentacije;
 • na prijedlog Etičkog povjerenstva donosi stegovne mjere u slučaju kršenja odredbi ovog Statuta i Etičkog kodeksa;
 • donosi odluku o isključivanju članice radi kršenja odredbi Statuta i Etičkog kodeksa;
 • utvrđuje potrebe i mogućnosti Saveza za obavljanjem gospodarskih i drugih djelatnosti Saveza;
 • donosi Pravilnik o radu;
 • utvrđuje prijedloge akata i drugih dokumenata koje donosi Skupština;
 • odlučuje o dodijeli priznanja članicama i fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za postignuća Saveza;
 • obavlja i druge poslove i zadatke koji se odnose na planove i programe aktivnosti Saveza.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju predsjedniku i Skupštini Saveza.

Nadzorni odbor

Članak 31.

Skupština iz redova svojih predstavnika na prijedlog predsjednika bira Nadzorni odbor od tri člana i tri zamjenika.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi na konstituirajućoj sjednici.

Članak 32.

Nadzorni odbor, sukladno zakonu i drugim propisima i općim aktima, nadzire materijalno i financijsko poslovanje Saveza.
Pregled poslovanja obavlja se prema potrebi, a obvezno jednom godišnje, o čemu pismeno izvještava Upravni odbor koji ga upućuje Skupštini.

Etičko povjerenstvo

Članak 33.

Etičko povjerenstvo je tijelo Saveza s dužnostima nadzora i poštivanju odredbi Statuta i Etičkog kodeksa, te predlaganja Upravnom odboru mogućih stegovnih mjera.
Zadatak Etičkog povjerenstva je arbitriranje među članicama ili dužnosnicima Saveza te među zaposlenicima stručne službe Saveza.

Članak 34.

Skupština na prijedlog predsjednika Saveza bira tri člana Etičkog povjerenstva i jednog zamjenika iz redova predstavnika Skupštine.
Na konstituirajućoj sjednici Etičko povjerenstvo bira svog predsjednika te donosi Poslovnik o svom radu.
Etičko povjerenstvo svoje odluke donosi u punom sastavu.

VI.        STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 35.

Članice Saveza kao i druge osobe koje sudjeluju u radu i djelovanju Saveza koji krše odredbe Statuta i Etičkog kodeksa, te koje nesavjesno obavljaju preuzete obveze, zloupotrebljavaju ovlast i položaj, te narušavaju ugled i dostojanstvo Saveza podliježu stegovnoj odgovornosti, ukoliko se kršenje odredbi Statuta i Etičkog kodeksa nisu mogli riješiti na kolegijalan i neformalan način.
Stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti vršitelja radnji iz prethodnog stavka pokreće predsjednik Saveza po svojoj volji ili na traženje članova tijela upravljanja ili osoba koje sudjeluju u radu i djelovanju Saveza, po pribavljenom mišljenju Etičkog povjerenstva.
Prilikom pokretanja stegovnog postupka pa sve do njegovog okončanja predsjednik može izreći mjeru suspenzije s dužnosti ako ocjeni da se radi o težoj povredi Statuta, Etičkog kodeksa i zloupotrebe ovlasti i dužnosti.

Članak 36.

Ovisno o težini djela i nanesenoj šteti Savezu Upravni odbor može odlučiti da se:

 • počinitelj djela ili članica javno upozore na neprikladnost svog postupanja,
 • počinitelj djela razriješi dužnosti,
 • počinitelju djela naloži nadoknada štete počinjene Savezu,
 • pokrene postupak za opoziv i produži suspenzija s dužnosti do opoziva,
 • članica isključi iz Saveza u skladu s člankom 18. ovoga Statuta.

 VII.      ODLUČIVANJE U TIJELIMA SAVEZA

Članak 37.

Sva tijela Saveza su izborna i biraju se u pravilu javnim glasovanjem, na mandat od 4 godine.
Tijela Saveza pravovaljano odlučuju kada je na njihovim sjednicama nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova. Svoje odluke donose većinom glasova od ukupnog broja nazočnih članova tog tijela. Glasovanje je u pravilu javno, ukoliko tijelo u kojem se glasa ne donese odluku o tajnom glasovanju.
U izuzetnim i hitnim slučajevima Upravni odbor može pojedine odluke donositi pismenim izjašnjavanjem ili izjašnjavanjem koristeći komunikacijske tehnologije (telefon, Internet i slično), s tim da se na narednoj sjednici verificiraju donijete odluke.

Članak 38.

Za donošenje Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna, potrebno je da se izjasni najmanje dvije trećine ukupnog broja predstavnika Skupštine.
Kada se odlučuje o opozivu člana bilo kojeg tijela Saveza, za opoziv mora glasovati najmanje dvije trećine od ukupnog broja nazočnih članova tog tijela.
Inicijativu za pokretanje postupka opoziva članova tijela Saveza pokreće Upravni odbor po prijedlogu Etičkog povjerenstva ili po obrazloženom prijedlogu članice Saveza ili na prijedlog predsjednika Saveza.

VIII.    IMOVINA SAVEZA I FINANCIRANJE

Članak 39.

Imovinu Saveza čine novčana sredstva koja je Savez stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Savez stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Saveza iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, prihoda od izdavanja publikacija, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njegovim nepokretnim i pokretnim stvarima, kao i druga imovinska prava.
Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom Saveza, u skladu sa zakonom.

Članak 40.

Savez vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Naredbodavci za izvršenje financijskog plana su predsjednik, izvršni direktor i potpredsjednik. Predsjednik može ovlastiti za potpisivanje dokumenata i druge osobe iz redova članova Upravnog odbora.

Članak 41.

Za svoje obveze Savez odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članice Saveza i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Saveza.
Nad Savezom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Članak 42.

Savez i osobe ovlaštene za zastupanje Saveza za štetu učinjenu u Savezu ili Saveza prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

IX.         STRUČNA SLUŽBA

Članak 43.

Za obavljanje stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Saveza, njegovih tijela i radnih skupina, na temelju natječaja osniva se stručna služba s potrebnim brojem zaposlenika.
Međusobna prava, obveze i odgovornosti zaposlenika Stručne službe Saveza uređuju se Pravilnikom o radu kao i ugovorom o radu, koji zaključuju zaposlenici Stručne službe i ovlaštena osoba Saveza kao predstavnik poslodavca.
Na temelju odluke Upravnog odbora Saveza, može se dogovorno s drugim udrugama civilnog društva organizirati zajednička stručna služba za obavljanje pojedinih ili svih stručnih poslova Saveza.

Izvršni direktor

Članak 44.

Na čelu stručne službe je rukovoditelj – izvršni direktor. Izvršnog direktora bira Upravni odbor Saveza među stručnim suradnicima zaposlenima u stručnoj službi.
Mandat izvršnog direktora traje 4 godine i izabrana osoba može biti ponovno birana na tu dužnost.

Članak 45.

Izvršni direktor Saveza provodi zaključke Skupštine i Upravnog odbora, rukovodi radom Stručne službe, koordinira proces rada, upravlja ljudskim resursima te sudjeluje u radu sjednica svih tijela Saveza, priprema materijale za sjednice, pomaže predsjedniku i tijelima Saveza u izvršavanju zaključaka i odluka.
Izvršni direktor zastupa Savez u redovnom tijeku poslovanja Saveza, s izuzetkom  poslova kojima bi Savez stjecao nova prava i obveze, osim ako ga za to ne ovlasti predsjednik, Upravni odbor ili Skupština.
Izvršni direktor svoju dužnost obavlja profesionalno.
Za svoj rad izvršni direktor odgovoran je Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku.

X.           PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 46.

Savez prestaje radom odlukom Skupštine ili ukoliko se ispune zakonske pretpostavke.
Odluka Skupštine o prestanku rada Saveza donosi se dvotrećinskom većinom ukupnog broja predstavnika Skupštine.
U odluci o prestanku postojanja Skupština mora imenovati likvidatora koji će provesti postupak likvidacije. Tom se odlukom odlučuje i o načinu provođenja likvidacijskog postupka, osobi ovlaštenoj za provedbu postupka likvidacije, visini naknade za likvidatora, načinu izvješćivanja Skupštine o postupku likvidacije te opozivu likvidatora.

Članak 47.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član iz redova članica Saveza.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 48.

U slučaju prestanka rada Saveza, nakon namirenja eventualnih potraživanja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, sva preostala imovina predaje se njegovim punopravnim članicama zatečenim u popisu članica na dan prestanka rada u ravnomjernim dijelovima.
Neutrošena financijska sredstva koja je Savez primio iz javnih izvora, sukladno odredbama Zakona o udrugama, vratit će se u proračun iz kojeg su dodijeljena.
Iznimno, ukoliko se preostala imovina saveza u slučaju njenog prestanka, ne bi mogla prenijeti u vlasništvo pravnih osoba iz stavka prvog ovog članka, imovina postaje vlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem je području sjedište Saveza.

XI.         PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način propisan za njegovo donošenje.
Poticaj za izmjene i dopune Statuta može dati Upravni odbor i svaka članica Saveza.
Upravni odbor je ovlašten, u slučaju izmjena i dopuna Statuta, utvrditi njegov pročišćeni tekst, izmjene akata i dokumenata na koje se primjenjuju izmjene u statutu kao i uskladiti Statut s nomotehničkim i jezičnim principima, ukoliko to zahtjeva nadležno državno tijelo.

Članak 50.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Saveza.

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja rješenja nadležnog tijela uprave o upisu promjene Statuta u registar udruga, čime prestaje važiti Statut donesen na zasjedanju Skupštine Saveza dana 21. ožujka 2013. godine u Zagrebu.

Predsjednik
mr. sc. Rafael Pejčinović