Etički kodeks

Na temelju članka 21. Statuta Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, Skupština Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, na sjednici održanoj dana 21.03.2013. godine, donijela je

 E T I Č K I    K O D E K S
HRVATSKOG SAVEZA UDRUGA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE

 Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize (u daljnjem tekstu: Savez) prihvaća ovaj Etički kodeks kao model ponašanja njegovih udruga članica (u daljnjem tekstu: članica),  u svim aktivnostima vezanim uz rad Saveza. Kodeks je podložan stalnim promjenama, kako kroz praksu rada Saveza, tako i usklađivanjem sa standardima civilnog društva i ukupnim dostignućima na području zaštite ljudskih prava, poglavito prava osoba s invaliditetom. Članstvo u Savezu obvezuje članice da štite i promiču ugled Saveza te da se pridržavaju načela i odrednica ovog Kodeksa.

 OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

(1)   Etički kodeks Saveza sadržava moralna načela i etičke standarde kojima se u svom svakodnevnom, javnom i profesionalnom djelovanju trebaju ravnati tijela upravljanja Saveza, članica  i zaposlenici u Savezu.
(2)   Načela Etičkog kodeksa primjenjuju se i na druge osobe koje sudjeluju u radu i djelovanju Saveza, ukoliko se ponašanje i djelovanje tih osoba može izravno povezati sa Savezom.

 SVRHA ETIČKOG KODEKSA

Članak 2.

(1)   Promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje su sadržane u ovom kodeksu obveza je Saveza,  članica, tijela upravljanja i zaposlenika Saveza.
(2)   Radi ostvarenja cilja iz stavka 1. ovoga članka, Savez formira Etičko povjerenstvo, koje daje svoje mišljenje o ostvarivanju  i provedbi Statuta i Etičkog kodeksa Saveza, kako u načelnim pitanjima, tako i u pojedinim konkretnim predmetima, te donosi odluku o poduzimaju drugih radnji i obavljanju drugih djelatnosti sukladno Statutu i Etičkom kodeksu.
(3)   Ako povreda Etičkog kodeksa povlači stegovnu odgovornost osobe koja ju je počinila, Upravni odbor u provedbi stegovnog postupka zatražit će mišljenje etičkog povjerenstva.

 TEMELJNA NAČELA I PRAVILA
Načelo ostvarivanja individualnih prava i sloboda osoba s invaliditetom

Članak 3.

(1)    Savez i članice svakom svom pojedinom članu moraju osigurati uživanje svih ljudskih prava kao i prava osoba s invaliditetom, te  poštivanje prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

 Načelo autonomije stvaralačkog, afirmativnog rada i razvoja osobnih potencijala

Članak 4.

(1)   Savez i članice dužni su svoje odnose graditi na principima poštenja, iskrenosti i nepristranog ponašanja i prihvaćanja kriterija izvrsnosti u svim domenama, radi ostvarivanja zajedničkoga dobra zajednice u cjelini.
(2)   Savez i članice imaju pravo autonomno djelovati u granicama svoga Statuta i u skladu s ciljevima Saveza.
(3)   Međusobni odnosi Saveza  i članica, kao i članica između sebe, temelje se na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju.

 Načelo jednakosti i pravednosti

Članak 5.

(1)   Savez i članice trebaju se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način koji isključuje svaki oblik diskriminacije, zlostavljanja, uznemirivanja ili iskorištavanja.
(2)   Savez i članice dužni su osigurati uvjete za ostvarivanje načela tolerancije, međusobnog poštovanja, jednakosti i pravednosti.

 Pravo na slobodu odabira načina ostvarivanja društva jednakih mogućnosti

Članak 6.

(1)   Savez i članice podupiru i potiču slobodu mišljenja i izražavanja kao temeljnu vrijednost u pokretu osoba s invaliditetom ali i svim ostalim segmentima društva.
(2)   Savez i članice u svom radu trebaju biti vođeni idejom slobode stvaralaštva, izvršavanja  tradicionalne uloge ispitivanja i kritiziranja društvenih vrijednosti i struktura, kao i  stjecanja i distribucije znanja.

 Načelo solidarnosti, tolerancije i profesionalnosti

Članak 7.

(1)   Savez i članice trebaju održavati i poticati suradnju u međusobnim odnosima, osobito u uspostavljanju dijaloga s predstavnicima struktura vlasti, nastojati na učinkovitoj i racionalnoj uporabi odobrenih i raspoloživih resursa, težeći povećanju dobrobiti osoba s invaliditetom.
Od članica se očekuje djelovanje u duhu ostvarivanja zajedničkih ciljeva te sudjelovanja u zajedničkim programskim aktivnostima.
(2)   Od članica se očekuje  da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički besprijekorno ispunjavaju sve svoje obaveze prema osobama s invaliditetom u postupcima ostvarivanja programskih zadataka i općih smjernica Saveza.
U svojem djelovanju članice i  Savez slijede načela objektivnosti, nepristranosti, razboritosti, korektnosti, dijaloga i tolerancije.

Načelo poštovanja zakona i pravnih postupaka

Članak 8.

(1)    Od Saveza i članica očekuje se poštivanje svih pravnih propisa i postupaka koji se tiču njihovih obveza kao članova društvene zajednice.
(2)    U svim postupcima koji se odnose na ostvarivanje načela i pravila iz Statuta i Etičkog kodeksa ili su u vezi s njima, svim sudionicima treba osigurati mogućnost sudjelovanja u postupku, pravo da se izjasne o relevantnim navodima i iznesu svoje argumente, te ravnopravan položaj u postupku u odnosu prema drugim sudionicima koji se nalaze u istom ili usporedivom položaju.
(3)    Savez i članice dužni su sporna pitanja najprije rješavati unutar sredine u kojoj je do povrede došlo ili kod nadležnih tijela Saveza, u skladu s odredbama Statuta i Etičkog kodeksa Saveza. Obraćanje tijelima izvan Saveza treba se ograničiti samo na slučajeve u kojima je to primjereno i nužno.

 NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA
Diskriminacija

Članak 9.

(1)   U skladu s načelima iz članka 3. do članka 8. Etičkog kodeksa, nedopustiv je svaki oblik izravne i neizravne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, životnome stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invaliditetu, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.
(2)   Isključivi kriteriji vrednovanja i napredovanja smiju biti stručnost, sposobnost i zasluge te osposobljenost i rezultati u obavljanju određene vrste djelatnosti, poslova i zadataka.

 Uznemirivanje

Članak 10.

(1)   Uznemirivanjem se smatra svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi, kojem je cilj ili koje stvarno znači povredu osobnog dostojanstva, koje ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvalitetu njezina života.
Uznemiravanjem se osobito smatra svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički, koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih okolnosti i socijalnih kontakata, ili koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava. Zabranjena je svaka vrsta uznemirivanja između članova Saveza i članica.
(2)   Uobičajena komunikacija, dobronamjerne šale i kritika kao i odnosi spolne i druge intimne naravi između članova saveza i članica, koji počivaju na pristanku i uzajamnom poštovanju smatraju se područjem privatnosti, te nisu sami po sebi kršenje Etičkog kodeksa.

Predrasude

Članak 11.

(1)   Zabranjeni su izrazi omalovažavanja i vrednovanja pojedinih oblika invaliditeta u odnosu na druge oblike invaliditeta u procesu ostvarivanja prava osoba s invaliditetom.
(2)   Svi članovi Saveza i članica trebaju biti objektivni i ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje vrste utječu na njihovu objektivnost u stvaralačkim, administrativnim, poslovnim, upravljačkim i društvenim djelatnostima.

Etička pravila u radu

Članak 12.

Tijela upravljanja, zaposlenici, volonteri i ostale osobe koje su uključene u rad Saveza  i članica imaju sljedeće dužnosti:

 1. Pridonositi podizanju općeg znanja, profesionalne kompetencije i integriteta, vezano uz osobe s invaliditetom;
 2. Osigurati točnost, preciznost, reprezentativnost sadržaja rezultata svog rada;
 3. Nastojati da članice i članovi što djelotvornije postignu ciljeve pravodobnim informiranjem;
 4. Obrađivati sve teme na otvoren, pošten i pozitivan način,  osobito teme koje članovi iz bilo kojeg razloga mogu smatrati osobito složenima;
 5. Osigurati transparentnost i javnost rezultata rada kao i objektivnost u izvještavanju i informiranju;
 6. Poštovati programske ciljeve, strategije i standarde pokreta osoba s invaliditetom;
 7. Odnositi se prema osobama s invaliditetom na brižan i uljudan način, poštujući dostojanstvo i vrijednost svake osobe;
 8. Poboljšati komunikaciju i međuljudske odnose;
 9. Kontinuirano se educirati i usavršavati kompetencije i  znanja;
 10. U svakodnevnim kontaktima s osobama s invaliditetom  i pružanju usluga, poštivati pravo na privatnost, štiti povjerljivost svih informacija dobivenih u obavljanja profesionalnih usluga, osim u slučajevima kada je otkrivanjem potrebno spriječiti ozbiljnu, predvidljivu i neposrednu štetu za osobu kojoj se usluga pruža ili kada je zakonima ili propisima predviđeno objavljivanje bez pristanka te osobe.

Neprihvatljive prakse

Članak 13.

Neprihvatljivim se smatraju:

 1. Postupci koji su u suprotnosti sa statutarnim pravilima Saveza i članica, a odnose se na smjenjivanja legalno izabranih tijela Saveza;
 2. Uskraćivanje potpore Saveza i članica održavanju manifestacija neodgovornim neodazivanjem na poziv za sudjelovanje;
 3. Omalovažavanje napora sudionika Saveza i članica u ostvarivanju prava i zaštite interesa osoba s invaliditetom;
 4. Učestale pojave nepravilnosti nastale radi nepoznavanja pravila protokola u predstavljanju uzvanika, i drugi nedostaci u obilježavanju manifestacija;
 5. Potpisivanje službenih dokumenata bez prethodnog upoznavanja sa sadržajem i pribavljenog dopuštenja od strane zakonskih predstavnika članice Saveza;
 6. Iznašanje neistina u javnosti kojima se nanosi nesaglediva šteta pokretu osoba s invaliditetom;
 7. Nepoštivanja legalno izabranih institucija i osoba u Savezu i članicama;

 Izmišljanje rezultata

Članak 14.

(1)   Neprihvatljivo je  izmišljanje rezultata rada Saveza i članica, poglavito o rezultatima projekata i programa, kao i netočno informiranje sudionika o njihovim ciljevima, prirodi i sadržaju.
(2)   Smatra se da je izmišljanje svako namjerno predstavljanje, širenje i objavljivanje navodnih rezultata rada unatoč saznanju da određeni rad i djelovanje na koje se poziva u stvarnosti nije bilo provedeno ili nije bilo provedeno na opisani način.

 Krivotvorenje

Članak 15.

(1)   U radu Saveza i članica neprihvatljivo je svako krivotvorenje.
(2)   Nije dozvoljeno neovlašteno korištenje povlastica namijenjenih osobama s invaliditetom, ili uporaba krivotvorenih ili zastarjelih službenih oznaka za navedena prava i povlastice.
(3)   Krivotvorenje uključuje svako djelovanje kojim se suprotno načelima poštenja manipulira objektom, opremom ili procesom djelovanja sa svrhom da se namjerno podese ili tendenciozno protumače rezultati rada.

 Sukob interesa

Članak 16.

(1)   Zaposlenici Saveza ne mogu biti birani u tijelima Saveza.

(2)   Nedopustiv je svaki oblik nepotizma.

(3)   Nepotizmom se smatra svako djelovanje koje srodnika određene osobe stavlja u povlašten položaj prema drugim osobama koje raspolažu jednakim ili boljim sposobnostima.

 Transparentnost i povjerljivost

Članak 17.

(1)    Savez podupire i promiče transparentnost u radu i djelovanju kao jednu od temeljnih vrijednosti.
(2)    Savez uvažava vrijednost transparentnosti i dostupnosti kriterija i postupaka evaluacije ispunjavanja preuzetih obveza.
(3)    Osobe koje na temelju svog položaja raspolažu podacima sa statusom povjerljivosti trebaju štititi tajnost takvih podataka.

 Javno nastupanje

Članak18.

(1)    U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja kroz koje predstavnici Saveza i članica predstavljaju Savez,  očekuje se postupanje u skladu s najvišim etičkim i profesionalnim standardima.
(2)    Savez i članice svjesni svoje društvene odgovornosti podupiru pravo na javno nastupanje i slobodu izražavanja, što uključuje nastupe pred publikom, u elektronskim medijima, izražavanje svojih stajališta u novinama, knjigama i časopisima, kao i druge oblike djelovanja za dobrobit osoba s invaliditetom i šire zajednice.
(3)    Kao posebno negativno postupanje smatra se iznošenje neistina i konstrukcija o pokretu osoba s invaliditetom u javnim medijima, što se tretira kao najgori oblik neetičnog ponašanja i zavređuje bezrezervnu osudu.

 Odgovornost članica prema Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize

Članak 19.

(1)   U svojim djelatnostima članice  trebaju što je više moguće pridonositi ostvarenju ciljeva i zadataka Saveza
(2)   Članice su dužne brinuti se i štititi ugled, te se zalagati za dobrobiti i interese Saveza, uz uvažavanje  slobode argumentirane rasprave, kritike, međusobnog odnosa tolerancije i poštenog traganja za optimalnim rješenjima.
U tom smislu ne odobrava se:

 • namjerno ometanje djelatnosti koje Savez provodi ili podupire radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka;
 • bilo koja vrsta djelovanja (lobiranje, zloporaba pozicije autoriteta i sl.) čiji cilj je stvaranje povlaštene pozicije članica i pojedinaca u odnosu na ostale;
 • poticanje drugih članica ili pojedinaca na nepoštivanje pravila ponašanja čiji cilj je  ostvarivanje opće prihvaćenih ciljeva i zadataka Saveza;
 • neizvršavanje preuzetih obveza, izostanak dostave financijskog izvješća i izvješća o radu, neopravdano neodazivanje na organizirane manifestacije Saveza.

Tijelo zaduženo za  provedbu Etičkog kodeksa

Članak 21.

(1)   Radi primjene etičkog kodeksa Saveza osniva se Etičko povjerenstvo. Etičko povjerenstvo  donosi mišljenje o načelnim pitanjima kao i o usklađenosti ponašanja u konkretnim slučajevima s načelima i odredbama Statuta i Etičkog kodeksa Saveza.

 Članak 22.

(1)   Etičko povjerenstvo Saveza bira Skupština Saveza na rok od četiri godine. Čine ga tri člana i jedan zamjenik. Članovi Etičkog povjerenstva odgovorni su Skupštini Saveza i Upravnom odboru.

 Postupak pred Etičkim povjerenstvima
Zahtjev za davanjem mišljenja

Članak 23.

(1)   Postupak pred Etičkim povjerenstvom pokreće se na osnovu pisanog zahtjeva.
(2)   Zahtjev može podnijeti predsjednik Saveza, Upravni odbor, zaposlenici Saveza, članice ili bilo koja pravna i fizička osoba koja raspolaže informacijama o povredi Etičkog kodeksa.

 Djelatnost i nadležnost

Članak 24.

Etičko povjerenstvo Saveza:

 1. savjetuje Upravni odbor Saveza o općim pitanjima koja se odnose na etičnost ponašanja i praksi;
 2. ako povreda Etičkog kodeksa povlači stegovnu odgovornost daje mišljenje Upravnom odboru o provedbi stegovnog postupka protiv članice ili osobe koja sudjeluje u radu ili djelovanju Saveza;
 3. predlaže Upravnom odboru i Skupštini izmjene i dopune Etičkog kodeksa;
 4. obavlja druge poslove predviđene Etičkim kodeksom.

 Javnost rada

Članak 25.

Sjednice Etičkog povjerenstva su javne. Radi zaštite prava na privatnost ili drugih važnih razloga Etičko povjerenstvo može isključiti javnost sa sjednice, u mjeri u kojoj je to prijeko potrebno.